Przejdź do treści

RODO

Klauzula informacyjna

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

w ramach dopasowania naszych działań do wymogów określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej nazywana „RODO”), a także w celu zapewnienia informacji o tym jak Pani/Pana dane są przetwarzane, poniżej przekazujemy niezbędne dane w tym zakresie.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest E&W Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością PROJEKT Spółka komandytowa z siedzibą w Inowrocławiu, ul. Dworcowa 52/54, 88-100 Inowrocław Może się Pani/Pan ze Spółką kontaktować telefonicznie pod numerem 6060107514 lub poprzez pocztę elektroniczną e-mail pod: z.winiarski@ewprojekt.eu. 

 1. Informacja o Administratorze Danych:

Administratorem Pani/Pana danych jest E&W Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością PROJEKT Spółka komandytowa z siedzibą w Inowrocławiu, adres: ul. Dworcowa 52/54, 88-100 Inowrocław, zarejestrowana Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr  KRS 0000390031, NIP 5562740609, REGON 340929907 („Spółka”).

 1. Kontakt:

Może się Pani/Pan z nami kontaktować telefonicznie pod numerem tel. 6060107514lub poprzez pocztę elektroniczną e-mail pod adresem: z.winiarski@ewprojekt.eu.

 1. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzamy Pani/Pana dane w następujących celach:

 1. udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. kontynuowania i wykonywania w sposób właściwy stosunków prawnych łączących Spółkę z Panem/ Panią albo podmiotami, których Pan/Pani reprezentuje lub występuje w organach tych podmiotów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),  
 3. nawiązania lub zachowania relacji biznesowych pomiędzy Spółką a Panem/ Panią albo podmiotami, których Pan/Pani reprezentuje lub występuje w organach tych podmiotów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 4. w sytuacji, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych jest wymagane przez przepisy prawa przetwarzamy wówczas dane na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 5. prowadzenia marketingu bezpośredniego usług świadczonych przez Spółkę lub działalności przez nią wykonywanych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 6. przechowywania danych dla zapewnienia rozliczalności (w tym wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 7. ustalenia, ochrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 8. przechowywania danych dla celów archiwalnych lub statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Aby wyjaśnić jakie dane zbieramy wskazujemy, że:

 1. Pani/Pana dane osobowe, tj. imię, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania, firmę, NIP, adres prowadzenia działalności, nr rachunku bankowego, na  podstawie art. 6 ust. 1 (b) RODO , w celu realizacji obowiązków umownych;
 2. Pani/Pana dane osobowe takie jak e-mail lub numer telefonu na podstawie art. 6 ust. 1 (f) RODO, dla celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. m.in. stałego kontaktu, w tym odpowiadania na Państwa pytania kierowane do nas tymi kanałami (e-mail, tel.);
 3. Pani/Pana dane osobowe takie jak imię, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania, firmę, NIP, adres prowadzenia działalności, nr rachunku bankowego, na podstawie art. 6 ust. 1 (f) RODO dla celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, m.in. dochodzenia należności, utrzymania relacji biznesowych, w celach statystycznych, archiwizowania dokumentacji,
 4. dane osób będących wspólnikami, pracownikami, przedstawicielami ustawowymi, pełnomocnikami lub Pani/Pana reprezentantami, tj. imię, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe, na podstawie art. 6 ust. 1 (f) RODO, w celu zapewnienia stałego kontaktu podczas realizacji umowy oraz utrzymania relacji biznesowych.

 

 1. Informacja o odbiorcach Twoich danych osobowych:

Jeśli będzie to konieczne, będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe w celu wykonywania naszych obowiązków umownych lub prowadzenia naszej bieżącej działalności, ale tylko w zakresie związanym z jej profilem. Będziemy przekazywać dane dwóm grupom:

 • osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, 
 • podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, np. notariuszom, firmom zajmującym się obsługą naszych systemów teleinformatycznych lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, firmom świadczącym na naszą rzecz usługi doradcze,
 • podmiotom publicznym, jeżeli będzie to wynikało z obowiązku nałożonego przez przepisy prawa.

Dane naszych kontrahentów, osób, z którymi współpracujemy nie są przekazywane w celach handlowych innym podmiotom.

 

 1. Skąd pozyskaliśmy Pani/Pana dane?

Dane osobowe, które przetwarzamy, pozyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana lub podmiotu, który Pan/Pani reprezentuje. W niektórych sytuacjach mogliśmy pozyskać te dane z publicznie dostępnych rejestrów, w szczególności z Rejestru Przedsiębiorców, organów prowadzących ewidencję gruntów i budynków, itp.

 

 1. Kategorie odnośnych danych:

W ramach odnośnych danych dysponujemy takimi kategoriami jak dane kontaktowe, w niektórych sytuacjach dane identyfikacyjne (jak np. numer PESEL).

 

 1. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych:

Dane osobowe będą przechowywane przez nas do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu łączących Spółkę z Panią/Panem lub podmiotem, w imieniu którego Pan/Pani występuje lub jest w jego organach lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących łączących Spółkę z Panią/Panem lub podmiotem, w imieniu którego Pan/Pani występuje lub jest w jego organach stosunków prawnych. 

 1. Przysługujące Pani/Panu prawa:

W związku z przetwarzaniem przez Spółkę danych osobowych, Pani/Panu lub Pani/Pana reprezentantom, przysługują, w graniach określonych w przepisach prawa, w szczególności art. 15-22 RODO, następujące prawa:

 1. dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 2. żądania usunięcia Danych Osobowych z wyjątkiem, gdy ich przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na nas oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez  nas,
 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów,
 4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy przetwarzanie Danych Osobowych narusza przepisy RODO.

 

 1. Profilowanie

Dane osobowe nie są wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 1. Informacja o obowiązku podania danych osobowych i skutkach ich nie podania

Podanie danych osobowych jest dobrowolne w celu zawarcia i wykonania umowy oraz w celu realizacji prawnie uzasadnione interesu administratora. W pozostałych przypadkach podanie danych jest obowiązkowe, w szczególności gdy wymaga tego spełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

 1. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzecich lub organizacji międzynarodowych

Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.